Services
High tech lamination plates
- VTT Double A: High quality surface
- VTT DIAplus: Scratch resistant SS
- VTT-Duro 400/Duro 900plus NEW
- VTT-X 40-S: SS mild
- Vautrol nonstick coating
By products
| VTT Verschleißteiltechnik GmbH | Am Pferdemarkt 16 | D-30853 Langenhagen | Germany | Tel. +49 (0) 511 51 93 50-0 | Fax +49 (0) 511 51 93 50-20 | eMail: sales@vtt.de |